Словник українських говірок Карпатського регіону. Використані джерела. Слово про укладача. Зміст. Дмитро Савчук

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Наукова та науково-популярна література

1.    Арсенич П., Пелипейко І. Дослідники та краєзнавці Гуцульщини. – Косів: Писаний Камінь, 2002. – 280 с.
2.    Байрак Я.М., Матола Д.Е. Музей леса и сплава: Путеводитель. – Ужгород: Карпаты, 1987. – 44 с.
3.    Бедей М.І. Близниці – Драгобрат (флора, рослинність, охорона). – Ужгород: Ліра, 2006. – 108 с.
4.    Буджак М. Чільце. – Івано-Франківськ: “Місто НВ”, 2007.
5.    Василевський Г.А. Водні багатства Карпат / за ред. К.С. Гавриленко. – Ужгород: Карпати, 1973. – 184 с.
6.    Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.
7.    Георгиева В. Великий труженик слова // Дошкольное воспитание, 1976, № 12, с. 56-64.
8.    Герман К.Ф. Атлас українських говірок Північної Буковини: фонетика, фонологія. – Чернівці: Видавнича спілка “Час”, 1995. – 410 с.
9.    Грибов В.А. Синевирское озеро : Путеводитель. –  Ужгород: Карпаты, 1987. – 34 с.
10.    Грушевський М. Ілюстрована історія України з додаткми та доповненнями / Укладачі Й.Й. Трояк, В.Ф. Верстюк. Переклад з рос. К.Ф. Саливон. – Донецьк : ТОВ “ВКФ “БАО”, 2010. – 736 с.
11.    Гуцульська говірка – українською, польською, російською / Авт. ідеї І.М. Зеленчук, Т.П. Кононенко. – К.: НДІУ, 2007. – 114 с.
12.    Гуцульські говірки. Лінгвіністичні та етнолінгвістичні дослідження // Ред. Колегія:  Я. Закревська (відп. ред.), П. Грищенко, Л. Коць-Григорчук та ін. Передмова П. Гриценка. Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів: 2000. – 367 с.
13.    Енциклопедія українознавства. Репринтне відтворення видання  1955-1984 років / Гол. ред. В. Кубійович. В 10-ти томах. – Львів : 1993. – Т. 1. – 400 с.
14.    Зерова М.Я., Вассер С.П. Їстівні та отруйні гриби карпатських лісів. – Ужгород: Вид-во “Карпати”, 1972. – 128 с.
15.     Карпати. Косівський район. 1 : 50000. – Київ: Картографія, 2006. (Карта).
16.    Карпенко Ю.А. Топонімія Буковини. – Київ : Наук. думка, 1973. – 238 с.
17.     Кротовская Я.А., Гольдберг Б.Н. Учебник польского языка. Изд. 2-е, доп. Учебник для филол. фак. ун-тов и ин-тов иностр. яз. – М.: “Высш. школа”, 1974. – 392 с.
18.     Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.
19.     Лаврук М.М. Гуцули Українських Карпат. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана  Франка, 2005. – 288 с.
20.     Лесюк М. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). – Івано-Франківськ: “Нова Зоря”, 2008. – 327 с.
21.     Національний атлас України. – К. : ДНВП “Картографія”, 2007. – 440с.
22.     Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні мандрівки. – Львів: БаК, 2003. – 520 с.
23.     Пелипейко І.А. Косів-Верховина. Путівник. – Ужгород: Карпати, 1972. – 48 с.
24.    Покуття. Історико-етнографічний нарис / Автор ідеї та керівник авт. колективу В. Марчук; керівник проекту П. Мелень; гол. ред. А. Королько. – Львів : Манускрипт, 2010. – 456 с.
25.    Прибєга Л.В. Дерев’яні храми Українських Карпат. – К.: Техніка, 2007. – 168 с.
26.     Ревуцький О.М. Путила: Путівник укр. і рос. мовами. – Ужгород: Карпати, 1979. – 64 с.
27.    Ромащенко М.І., Савчук Д.П. Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання /За ред. М.І. Ромащенка. – Київ: Аграрна наука, 2002. – 383 с.
28.     Семчинський С.В. Румунська мова: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Чернівці: Вид. дім “Букрек”, 2007. – 248 с.
29.     Смик Г.К., Грабовський В.Б., Балашов Л.С., Бортняк М.М. Живі смарагди України:  Оповіді про рослин. – К.: Молодь, 1990. – 224 с.
30.    Соломченко О.Г. Сучасні художні промисли Прикарпаття. – К. : Знання, 1979. – 32 с.
31.     Сухомозський М.М., Аврамчук М.П. Україна у світі: Енцикл. довід. – К.: МАУП, 2006. – 872 с.
32.    Хаггет П. География: синтез современных знаний: Пер. с англ. Под ред. В.М. Гофмана, Г.М. Игнатьева, А.Р. Серебрянного. – М.: Прогресс, 1979. – 685 с.
33.    Чак Є.Д. Таємниці слова: Наук.-худож. кн.: Для серед. шк. віку. – 4-те вид., допов. – К.: Веселка, 1991. – 231 с.
34.    Чев’єк Ф., Захарчук В. Буковина і буковинці (Про історію краю і життя людей) / Передмова М. Матіос. – Львів : Світ, 2008. – 200 с.
35.     Чернівці : Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згади про місто). [Кол. монографія] В.М. Ботушанський, С.В. Біленкова, О.В. Добржанський та ін. За заг ред. В.М. Ботушанського. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 586 с.
36.     Шубин І. Скелі Довбуша. Бубнище (Використано дослідження В. Грабовецького і Г. Бурнашова). – Львів: АРТЕКС, 2011. – 33 с.

Словники

37.     Габорак М.М. Гідронімія Івано-Франківщини: Етимологічний словник-довідник. Видання друге, доп., пеперобл., уточ. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 564 с.
38.     Грицюк М.А. Словник українських говорів Закарпатської області (Т. I-IV).
39.    Гуцульські говірки. Короткий словник // Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
40.     Немецко-русский политехнический словарь. 110000 терминов. Составители: Г.М. Бердышев, Л.И. Барон, Н.Ф. Брызгалин и др. Подготовлено при ред. участии изд-ва “Техника”, Берлин. – М.: Изд-во “Русский язык”, 1979. – 863 с.
41.     Немецко-русский словарь. 20000 слов. Изд-во 29-е, стереотип. Составители: Н.В. Глен-Шестакова, В.Б. Линдер, А.О. Орлова, И.В. Рахманов.  – М.: Изд-во “Русский язык”, 1978. – 528 с.
42.     Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок: У 2-х частинах. – Київ: 1984.
43.    Російсько-український словник. 80000 слів. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні. Гол. ред. М.Я. Калинович. Чл. редколегії Л.А. Булаховський, М.Т. Рильський. – М.: ОГІЗ. Держ. вид-во іншомовних і національних словників, 1948. – 799 с.
44.     Словник буковинських говірок // За заг. ред. Н.В. Гуйванюк; редактори Н.В. Гуйванюк та К.М. Лук’янюк. –   Чернівці: Рута, 2005. – 688 с.
45.     Словник- довідник вживання літери Ґ. – Львів : Шлях перемоги, 1993. – 16 с.
46.     Словник іншомовних слів /За ред. О.С. Мельничука. – Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с.
47.     Стыпула Рышард, Ковалева Г.В. Польско-русский словарь. Около 35000 слов. – М.:  Изд-во “Русский язык”;  Варшава: “Ведза Повшехна”, 1975. – 840 с.
48.     Тлумачний словник сучасної української мови. /Укладачі Л.П. Коврига, Т.В. Ковальова, В.Д. Пономаренко. / За ред. В.С. Калашника. – Харків: Белкар-книга, 2005. – 800 с.
49.     Учебный немецко-русский и русско-немецкий словарь / Сост. С.Г. Катаева, Н.А. Яркина и Т.Б. Постнова. – М. : Просвещение, 1992. – 431 с.
50.    Шпак Д. Тлумачний  словник топонімів села Старі Кути. – Львів: 1998. – 160 с.

Художня література

51.     Басараб В.С. Осідлані гори. Повість у новелах. – Ужгород: Карпати, 1977. – 187 с.
52.    Близнюк М. Окрилені гори. – Чернівці: Буковина, 1991. – 95 с.
53.    Близнюк С.Г., Сухан Ю.В. Операция “Теребля”. Очерки. – 2-е изд. – Ужгород : Карпаты, 1978. – 304 с.
54.     Гавучак Я. Дідова сопілка. Поезії. – Косів: Писаний Камінь, 1995. – 64 с.
55.    Гавучак Я.Д. Карпатські легенди . – Снятин: Альманах “Покуття”, 1995. – 96 с.
56.    Гоян Я. Таємниця Лесикової скрипки. – Київ: Веселка, 1992. – 119 с.
57.     Дем’ян Л.В. Де гори Карпати. Оповідання. Повісті / Упоряд., передм. і прим. В.С. Попа. – Київ: Дніпро, 1985. – 437 с.
58.     Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: АТ “Обереги”, 1994. – 456 с.
59.     Зеленюк Я. “Гуцульська піраміда” на Попівані // Гуцульський калєндар, 2011, вип. 16, с. 62-66.
60.     Іллеш Б. Карпатська рапсодія: Роман, оповідання / Пер. з угор. – Ужгород: Карпати, 1987. – 566 с.
61.     Ковалюк Л. Старокутські етюди. – Львів: Діалог, 1996. – 141 с.
62.    Клим Л. Буркутська романса // Гуцульський калєндар, 2011, вип. 16, с. 34-36.
63.    Лепкий Б.С. Твори в двох томах – Київ: Дніпро, 1991. – Т. 1. – Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті. – 862 с. ; т.2: повість. Сполгади. Виступи /Упоряд. та автор прим. М.М. Ільницький. – 719 с.
64.     Лицарі волі. Книга перша. – К.: Товариство “Знання України”, 1992. – 240 с.
65.    Маковей О.С. Вибрані твори. – Київ: Дніпро, 1979. – 261 с.
66.     Назарук О. Роксоляна: Іст. повість з 16-го ст. – К.: Дніпро, 1992. – 271 с.
67.    Німець О. Кути. Сторінки з історії містечка. – Косів: Писаний Камінь, 1998. – 78 с.
68.     Німець О.Л. Кути та околиці у фотодокументах. – Косів: Писаний Камінь, 2008. – 95 с.
69.     Образки з життя. Оповідання, новели, нариси / Укладання, підготовка текстів, передмова, примітки та словник Є.К. Нахлика. – Львів: Каменяр, 1989. – 398 с.
70.     Парандовський Я. Алхімія слова / Пер. з пол. Ю. Попсуєнко. – К.: Дніпро, 1991. – 374 с.
71.    Петефи Ш. Лирика / Пер. с венг. – М.: Художественная литература, 1973. – 192 с.
72.     Пуздровський Є.П. Новели. Оповідання. Спомини. Про життя населення Західної України в 30-х – 50-х роках ХХ століття. – Сімферополь: Н. Оріанда, 2009. – 304 с.
73.     Пушик С. Дараби пливуть у легенду. – Київ: Радянський письменник, 1990. – 334 с.
74.     Скуратівський В.Т. Посвіт: Художні оповіді, новели. – Київ: Молодь, 1988. – 176 с.
75.     Сливинський О.М. Плач флояри. Роман. – Київ: Радянський письменник, 1988. – 342 с.
76.     Українські народні казки: Казки Гуцульщини: в 3-х кн. / Запис., упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. – Львів: Світ, 2003, 2004, 2008. — 384 с. – кн. 1, 312 с. – кн. 2, 328 с. – кн. 3.
77.     Холопов Г.К. Путешествие в Буркут. – Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1979. – 287 с.
78.     Хоткевич Г.М. Избранное / Вступ. Статья Вл. Россельса. Пер. с укр. – М.: Изд-во “Художественная литература”, 1969. – 638 с.
79.     Хоткевич Г. Твори в двох томах. – Київ: Дніпро, 1966. – 535 с. – Т. 1. – 603 с. – Т. 2.
80.     Чеховський І.Г. Прогулянка Чернівцями та Буковиною. Історія, перлини архітектури, заміські прогулянки, поради туристові. – Київ: Балтія-друк, 2007. – 268 с.
81.     Шкурган В. Ади жию / Василь Шкурган. – Чернівці: Букрек, 2011. – 136 с.
82.     Шкурган В. Кілько того світа: поезії та новели / Ред. В. Герасим’юк. Передмова В. Герасим’юка. – Косів: 2008. – 240 с.
83.    Федькович Ю. Твори. В 2-х т.: Т. 1. Поезія, ч. 1. : Лірика, ч. 2. : Ліро-епічні та епічні твори; Т. 2. Проза. Повісті та оповідання. – Чернівці: Буковина, 2004, 2009, 2010. – 271, 263, 303 с.

Публікації в газетах та журналах

84.     Агатій І. Де Бориня круто в’ється // Газета “Буковина”, 2010, 17 вересня, № 73.
85.     Агатій І. Юрнюк  – той, що з гір // Газета “Буковина”, 2010, 15 червня.
86.     Андрусечко Н. Друге народження “білого слона”// Газета “Голос України”, 2002, 11 грудня.
87.     Андрусечко Н. У тисовий гай до Княждвору // Газета “Голос України”, 2003, 31 травня.
88.     Андрухович Ю. Майже на Місяці // Карпати, 2004, № 1, с. 60-63.
89.     Арсенич П. Світ слова Миколи Лесюка // Газета “Галичина”, 2010, 25 лютого, № 28-29.
90.     Бабенко В. Гуцули – рідні діти України // Газета “Урядовий кур’єр”, 2005, 8 грудня, № 234.
91.     Бабух В. Полонинське причандалля // Газета “Голос України”, 2002, 20 вересня, № 172.
92.     Балацький В. Фестиваль сиру на Закарпатті // Газета “Буковинське віче”, 2004, 23 липня, № 56.
93.     Бедзір В. Борнуш Балог – покірний слуга землі // Газета “Урядовий кур’єр”, 2010, 21 грудня, № 239.
94.    Бедзір В. Кому бринзя до смаку ? // Газета “Урядовий кур’єр”, 2010, 15 вересня, № 170.
95.     Бедзір В. Лопухів румунською – “брустуре” // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 8 квітня.
96.    Бедзір В. Перлина в бокалі // Газета “Урядовий кур’єр”, 2010, 23 листопада, № 219.
97.    У Малій Доброні славлять перець // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 16 вересня, № 170.
98.     Безручко І. Бринза по-кельменецьки // Газета “Голос України”, 2011, 4 листопада, № 207.
99.    Білоголова О. Як це робиться на Гуцулії // Газета “Голос України”,2011, 14 січня, № 6.
100.     Бойко А. Лайлива грамота від доктора філологічних наук // Газета “Голос України”, 2008, 12 березня.
101.     Будна Н. Цимбали – це реліквія, на них грали мій дід і батько // Газета “Молодий буковинець”, 2011, 27 січня.
102.    Бурбан В. В полоні вічної краси // Газета “Урядовий кур’єр”, 1996, 2 жовтня.
103.     Василец В. Музыка линий // Газета “Правда”, 1983, 7 марта.
104.     Василец В. Песня не знает границ // Газета “Правда”, 1976, 8 октября.
105.    Власенко В. Циганське щастя // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 18 жовтня, № 192.
106.    Вегеш М. “Наш край назавжди залишиться українським!” // Наука і суспільство, 1991, № 12, с. 26-29.
107.    Гаврилишин І. Скільки “лопухів” у Лопухові // Газета “Аргумент-газета”, 2004, 10 березня, № 10 (121).
108.    Гаврилів Б. Іван Вагилевич і Прикарпаття // Газета “Галичина”, 2011, 3 вересня, № 130.
109.     Гаврилюк М. Гибель “Білого Слона” // Газета “Репортер”, 2007, 13 грудня, № 50.
110.    Гавришків У. Лікар ромів із Міжгір’я // Газета  “Сільські вісті”, 2011, 3 листопада.
111.    Гав’юк Ю. Вірування на Гуцульщині та погляд в історію // Гуцульський калєндар, 2011, вип. 16, с. 77-78.
112.     Герман К. Свято української писемності  // Газета “Буковина”, 2007, 9 листопада, № 86.
113.     Гладиш Р. В краю Черемошу, який то криво, то рівно пливе поміж горами // Газета “Галичина”, 2003, 7 серпня.
114.     Гладиш Р. Там, де усміхається Чорногора … // Газета “Галичина”, 2003, 31 липня.
115.     Глібчук В. Де з’явилась Божа Матір // Газета “Гуцульський край”, 2005, 10 грудня, № 50.
116.    Гончарук І. Щоб не залишились ведмеді лише у Музеї ведмедя … // Газета “Високий замок”, 2011, 17-23 листопада.
117.     Городенко М. Вартові Косова // Газета “Галичина”, 1999, 4 листопада.
118.     Городенко М. Тризуб – загадка віків і народів // Газета “Галичина”, 1998, 20 січня.
119.    Гудзоватий І. А собі дримбу куплю // Газета “Голос України”, 2002, 2 серпня, № 139.
120.    Гудзоватий І. Підкова на щастя // Газета “Голос України”, 2006, 23 серпня, № 156.
121.    Гудзоватий І. Чабанському роду не буде переводу // Газета “Голос України”, 2007, 13 червня, № 102.
122.    Давиденко В. Гуцульську вишиванку впізнають у Гімалаях (інтерв’ю В. Козара) //     Газета “Урядовий кур’єр”, 2009, 30 січня, № 18.
123.     Данилюк А. На Королівські водоспади у Гільче приїздять люди, щоб набратись земної          і космічної енергії // Газета “Доба”, 2008, 26 червня, ч. 25.
124.     Деметр Г. Мы цыгане … // Газета “Правда”, 1990, 26 июля, № 207.
125.    Деметр Г., Деметр Н.  “Природы бедные сыны ?”// Газета “Правда”, 1989, 15 июля.
126.    Десятерик Д. Келія сонця // Газета “День”, 2010, 20-21 серпня, № 149-150.
127.     Дзюба І. Животворна сила мови // Газета “Урядовий кур’єр”, 2007, 1 березня, № 39.
128.    Дзюба І. Сучасна мовна ситуація в Україні // Газета “Урядовий кур’єр”, 2000, 20 квітня, № 73.
129.    Дмитрів І. Рахівські бринзові фестини //  Газета “Україна і час”, 2003, 3 липня, № 27 (54).
130.     Дмитрів І. “Білий Слон” відзначив сумні іменини //  Газета “Захід”, 2003, 11 грудня, № 50 (273).
131.     Доротич М. Гігантська ялинка з Рахова прикрасить Ватикан // Газета “Високий замок”, 2011, 17-23 листопада.
132.    Драбчук І. Звідки взялися гуцули ? // Газета if.ua, 2005, 28 липня, № 17.
133.     Друженко В. Шалена гра шалених сил // Газета “Голос України”, 2003, 14 січня, № 6 (про книгу “Водні стихії. Карпатські повені”, 2002. Автори: М. Ромащенко, Д. Савчук).
134.     Дручкова Г. Експедиція на гору Піп Іван //  Газета “Гуцульський край”, 2005, 13 серпня, № 33.
135.    Дяченко Р. З історії митної справи на Прикарпатті // Газета “Репортер”, 2004, № 25-27, червень-липень.
136.    Ємченко О. “Сини неба” // Газета “Урядовий кур’єр”, 1996, 2 березня,                                            № 42-43.
137.     Загоровська Л. Михайло Тафійчук : “На Євробаченні були мої   трембіти” // Репортер, 2007, 1 листопадла, № 44.
138.     Зеленчук Я. “Гуцульська піраміда” на Попівані // Гуцульський калєндар, 2011, вип. 16, с. 62-66.
139.    Іванишин І. Кедрова палата митрополита // Газета “Галицький кореспондент”, 2006, 22 червня, № 25.
140.     Ісаченко Л. Аби гусла бринза // Газета “Урядовий кур’єр”, 2003, 25 вересня.
141.    Ісаченко Л. Незрівнянний світ Назарія Яремчука  // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 1 грудня, № 224.
142.    Игнатенко О. От слов к деньгам (Владимир Зрайко) // Капитал, 1997, № 10, с. 14-16.
143.    Каганець І. Замовчуваний народ // Підготував В. Мороз // Газета “Галичина”, 2005, 7 липня, №  98-99.
144.     Карачко С. З історії вузькоколійки Північної Буковини // Газета “Буковинське віче”, 2004, 30 червня, № 49.
145.     Клименко О. У Карпатах родиться ліс, сіно й діти // Газета “Голос   України”, 2010, 24 липня, № 136.
146.     Климпотюк М. Полонинська бринза // Газета “Радянська Україна”,  1971, 27 червня, № 147.
147.     Кляшторна Н. Колочава // Газета “Дзеркало тижня”, 2003, 1 березня, № 8.
148.    Книш Б. Український іконостас роботи Степана Бзунька // Газета “Гуцульський край”,  2004, 20 листопада, № 47.
149.     Кого будемо пасти ? // Гуцульський калєндар, 2011, вип. 16, с. 84-87.
150.    Ковтонюк О. “Ноу-хау” у боротьбі з водою // Газета “Захід”, 2003, 4 квітня, № 14 (237).
151.     Козловський В. “Хоч добрий чоловік, та москаль …”// Газета “Високий замок ”, 2010, 12-18 серпня.
152.    Кокіна В. Табір не збирається в небо. Роми живуть на землі // Газета“Урядовий кур’єр”, 2002, 7 червня, № 103.
153.    Кокурин С. Цыганское счастье: сказки и были // Газета “Метро”, 1998, 6-12 ноября, № 48 (55).
154.    Корсунь А. Чи оживе “білий слон” // Вісник Національної Академії наук України, 1997, № 1-2, с. 93-95.
155.    Костко В. Косовская ярмарка // Газета “Правда”, 1975, 20 ноября.
156.    Коханець Л. Закарпаття: Міжгірський район. Тут легко дихати, та важко жити // Газета “Голос України”, 2007, 31 березня, № 57.
157.     Кравчук В. Гірська перлина // Газета “Буковинське віче”, 2008, 30 січня, № 7.
158.     Кравчук В. Неповторне і манливе // Газета “Буковинське віче”, 2004, 2 червня, № 41.
159.     Кравчук В. Око в Карпатських горах // Газета “Ва-Банк” (Західно-український тижневик), 2004, 29 липня – 4 серпня, № 30 (172).
160.     Кравчук О. Пам’ятки природи Буковинських Карпат // Газета “Час”, 2003, 17 липня, ч. 29.
161.     Крайній І. “Без гордості за свою націю ми нічого не збудуємо”,  // Газета “Молодь України”, 2011, 1-2 липня.
162.    Крайній І. Воскресіння Білого Слона  // Газета “Україна молода”, 2011, 15 листопада.
163.    Кралюк П. Звідки пішла Руська земля // Газета “День”, 2011, 18-19 березня, № 47-48.
164.    Краснодемський В. “Я любив вас усіх …” // Газета “Голос України”, 2011, 30 листопада, № 225.
165.    Кульчицький С. Лінія Керзона // Наука і суспільство, 1991, № 11, с. 6-13.
166.    Кушнір Б. Карпати повинні зустрічати Олімпіаду-2022 зеленими // Газета “Голос України”, 2010, 18 березня.
167.    Кушнірук В. Наше лудинє вразило всіх // Газета “Гуцульський край”, 2011, 26 серпня.
168.    Лазоришин І. Долинський пеллетний проект // Газета “Галичина”, 2007, 1 грудня, № 181.
169.    Лазоришин І. Колиска лісництва. Брошнів-Осада … // Газета “Галичина”, 2010, 11 липня, № 102.
170.    Лепша І. Трембіти крилатий звук // Наука і суспільство, 1983, № 4, с. 49-52.
171.    Лернер Л. Сегодня с Вами я, цыгане // Огонек, 1989, № 30, июль, с. 30-33.
172.    Лещик О. Українці обирають “сім природних чудес”. Прикарпаття пишається своїми водоспадами, горами і вулканом // Газета “Захід”, 2008, 13 березня, № 11.
173.    Лобарчук О. “Мізунь” виїде на карпатському трамваї // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 8 вересня, № 164.
174.    Лобарчук О. Страви з чоловічою енергетикою // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 26 лютого.
175.     Луканська Г. Молоко і “Шарманка” // Газета “Голос України”, 2007, 11 серпня.
176.    Малімон Н. Тут являлась Богородиця // Газета “День”, 2011, 2-3 вересня, № 155-156.
177.     Мацько Л. “Проти всіх заборон і обмежень”. Михайло Грушевський про українську мову // Газета “День”, 2008, 22 березня.
178.    Мельник В., Парипа П. Камені писані // Газета “Галичина”, 2007, 13 листопада.
179.    Мисюк І. Соколівчани свято бережуть народні традиції і звичаї // Газета “Захід”,  2011, 6 січня.
180.    Мицкан А. Культура чужих “пижиків” і суржиків // Газета “Галичина”, 2005, 19 лютого, № 25.
181.    Мороз В. На Чорногорі виросте міжнародний науковий центр //  Газета “Галичина”, 2002, 15 серпня, № 123-124.
182.     Музиченко Я. Циганське горе // Газета “Україна молода”, 2008, 9 серпня.
183.    Нагірняк В. Сила Могурової скрипки // Газета “Галичина”, 2010, 28 вересня.
184.    Нагребецька І. Дзвонить літо в Косові // Газета “Урядовий кур’єр”, 1999, 21 серпня, № 157.
185.    Назарчук Д.  “Аби-сте були здорові ви і ваша маржина” // Газета “Голос України”, 2007, 16 червня, № 105.
186.     Назарчук Д. Гуцулики розводять гуцуликів // Газета “Голос України”, 2004,  13 січня.
187.    Назарчук Д. Гуцульське слово в покутському місті. Таке можна побачити лише в Коломиї // Газета “Голос України”, 2010, 9 листопада, № 205.
188.    Назарчук Д.  “Запах карпатської ночі” – у флаконі // Газета “Голос України”, 2008, 9 вересня, № 170.
189.    Назарчук Д. Кожен японець хоче піднятись на Фудзіяму, а українець – на Говерлу // Газета “Голос України”, 2005, 3 червня.
190.    Назарчук Д. У трембітоньку заграю …  // Газета “Голос України”, 2010, 30 липня, № 140.
191.    Назарчук Д.  Чарівний край Черемоша і Прута // Газета “Голос України”, 2003, 28 листопада, № 226.
192.    Назарчук Д.  Яворівська вербівка // Газета “Голос України”, 2009,  8 серпня.
193.    Неліна В. Просили тато, мама, і я прошу : прийміть мою вечерю. Святвечірні страви для сім’ї та всієї родини // Газета “ Україна молода”, 2011, 5 січня.
194.    Не можете завагітніти ? Рушайте до Писаного Каменя ! // Газета “Репортер”, 2007, 13 вересня, № 37 (330).
195.    Никорович І. “Ниву” витягли на Говерлу // Газета “Галичина”, 2007, 9 жовтня.
196.    Никофорук В. “Зоряна” та її рідня Газета “Прикарпатська правда”, 1988, 28 травня.
197.    Нитка В. Кум не кум – а бринза за гроші // Газета “Голос України”, 2010, 18 вересня, № 174.
198.    Нитка В. Наука не терпить фальші / Інтерв’ю П.М. Лизанця // Газета “Голос України”, 2011, 3 липня, № 121.
199.    Одинец М. Знакомтесь: “Смеречина” ! // Газета “Правда”, 1984, 20 ноября.
200.    Павличко Д. Коломия // Газета “Галичина”, 2001, 14, 19, 21, 24 квітня.
201.    Паньків М. Не забуваймо звичаї батьків // Газета “Галичина”,   2001, 20,22 вересня.
202.    Паньків М. Чи знаємо ми свій рід ? // Газета “Галичина”,   2001, 6 жовтня.
203.    Парипа П. Діалектика галицького слова // Інтерв’ю Миколи Лесюка // Газета “Галичина”, 2011, 18, 20 січня, № 7, 8-9.
204.    Пасинок Т. Дмитро Тафійчук : Свою першу сопілочку … // Газета “Галичина”,   2010, 5 серпня.
205.    Патиківський Ю. На батьківщині коломийки // Газета “Урядовий кур’єр”, 1998, 24 жовтня, № 205-206.
206.    Петричук М. Порятунок шукають у гірських дорогах // Газета “Галичина”,   2010, 31 серпня, № 126.
207.    Петрук М. Игорь Крикунов: “Цыганам нужно искать необитаемый остров” // Газета “Сегодня”, 2006, 8 апреля.
208.    Писаренко С. Скелі, що пам’ятають усіх і все // Газета “Голос України”, 2002, 11 грудня, № 234.
209.    Піддубний С.   “Господа слова” // Газета “Галичина”,   2010,  9 листопада, № 166.
210.    Пісні сестер Ротару // Газета “Радянська Буковина”, 1978, 1 листопада, № 214.
211.    Піташ Ю. Не бринза, а – бринзя (бриндзя) // Газета “Карпатський голос”, 2001, 24-30 березня, № 12 (243).
212.    Пономарів О. Увесь світ я сприймаю крізь призму української мови // Газета “Урядовий кур’єр”, 2010, 29 травня, № 96 (Бесідував Олександр Вертіль).
213.    Походжук Д. Великдень у Космачі // Газета “Урядовий кур’єр”, 2010, 3 квітня, № 62.
214.    Принничук М. Гуцульська ріпа // Газета “Голос України”, 2010, 11 вересня, № 169.
215.    Романенко Е. Драгобрат – это сказка ! // Лиза, 2006, 30 января, № 5, с. 58-59.
216.    Пустельник Л. “Мені Довбуш уві сні накази дає” // Газета “Молодий буковинець”, 2003, 1 листопада, № 141.
217.    Савицька Е. Сливова вечірка // Газета “Експрес”, 2009, 1-2 вересня.
218.    Савчук Д. Наука проти стихій // Газета “Україна і світ сьогодні”, 2000, 14-20 жовтня, № 41.
219.    Савчук Д. Озеро Синевир – природне протиповеневе водосховище у Карпатах // Водне господарство України, 2000, № 5-6, с. 25-26.
220.    Савчук Д. Ой чий то центр стоїть ?.. // Газета “Голос України”, 2003, 23 липня, № 135.
221.    Савчук Д. Перший пам’ятник Шевченку – у Карпатах // Газета “Голос України”, 2002, 23 листопада.
222.    Савчук Д. Повеневе “багатство” Карпат та окремі аспекти регулювання повеней // Водне господарство України, 2000, № 3-4, с. 43.
223.    Савчук Д. Протиповеневий тунель під Карпатами // Водне господарство України, 2000, № 5-6, с. 43.
224.    Савчук Д. Стихію приборкають ? // Газета “Урядовий кур’єр”, 2001, 4 жовтня.
225.    Сіреджук П. Джерела Івано-Франківська // Газета “Галичина”, 1998, 10 лютого.
226.    Скаврон Б. Слов’янський Олімп у Чорногорі // Газета “Експрес”, 2003, 5 липня, № 99 (1686).
227.    Скуба В. Гуцульське барроко. Мирослав Ясінський : Народне мистецтво –  це суцільна душа // Газета “День”, 2011, 25-26 березня, № 52-53.
228.    Снігур І. Кумом у цигана // Газета “Час”,  2005, 28 липня,  ч. 30.
229.    40 літ з любов’ю до слова (Степан Хороб) // Газета “Галичина”, 2009, 18 червня, № 87-88.
230.    Стадільна Я. Піднятися на вершину гори, щоб побачити не рівнину, а зоряне небо // Газета “Голос України”, 2011, 24 вересня, № 178.
231.    Стадільна Я. У Микуличині зустрічатиметься молодь різних країн, а на Чорногірському хребті відновлять астрономічну обсерваторію // Газета “Голос України”, 2011, 5 березня.
232.    Стефурак Ю. Незамінний помічник гуцула // “Галичина”, 2002, 3 січня, № 1 (1484).
233.    Сулима С. Переберія – карнавал по-нашому // Газета “Голос України”, 2011, 19 січня.
234.    Сулима С. Салби – коштовна прикраса Буковини // Газета “Голос України”, 2003, 5 липня, № 123.
235.    Суровська О. Пізнати Гуцульщину через вивчення діалекту // Газета “Галичина”, 2011, 3 грудня, № 182.
236.    Сусак І. Гуцульський кінь у контексті Міжнародної наукової конференції // Газета “Гуцульський край”, 2004, 20 листопада, № 47.
237.    Тараненко О. Лінгвіністичні проблеми української термінології // Газета “Урядовий кур’єр”, 1998, 27 січня, № 17.
238.    Ткаченко В. Світосистема Руси-України // Газета “День”,  2011, 21-22, 28-29 жовтня, № 190-191, 195-196.
239.    Тодоренко Г. Покорю Говерлу в 90 лет // Газета “Газета по-киевски”, 2008, 4 ноября, № 43.
240.    Трубачев О. Свидетельсьвует лингвистика // Газета “Правда”,   1984, 13 грудня.
241.    Турелик Г. Володимир Качкан : маю здатність творити не менш продуктивно, ані у 40 літ // Газета “Галичина”, 2010, 12 серпня, № 116-117.
242.    Учитель – це назавжди (Корній Михайлович Лук’янюк) // Газета “Буковина”,  2010, 8 жовтня.
243.    Хто вборонить бідну овечку ? // Газета “Урядовий кур’єр”, 2011, 25 березня, № 54.
244.    Фабрика Р. Є надія на відновлення високогірної обсерваторії // Газета “Гуцульський край”, 2002, 2 лют ого, № 5.
245.    Фещук Н. Увінчані рутою // Газета “Чернівці”,  2008, 1 серпня.
246.    Черняк Л. Призначення небес (Володимир Качкан) // Газета “Буковина”,  2010, 9 листопада.
247.    Чеховський І. Ким були предки гуцулів: кочівниками, розбійниками чи … вікінгами // Газета “Свобода слова”, 2004, 1, 8 квітня, ч. 14, 15.
248.     Чеховський І., Корганов Р. Спеції для ганджабуру, що ростуть на вірменських городах над Черемошем … // Газета “Час-2000”, 2003, 4 липня, ч. 27.
249.     Чіх Л. “Гуцульська гражда”, що обнадіює горян  // Газета “Галичина”,   2008, 7 серпня.
250.    Чорней В. Давній примірник Тори  – у музеї Єврейської історії // Газета “Молодий буковинець”,   2010, 5-6 листопада.
251.    Чорней В. До Чернівців їдуть “Вар’яти” // Газета “Молодий буковинець”, 2010, 2-3 липня.
252.    Чорней В. Фільм про Карпати … // Газета “Молодий буковинець”,   2009,  27 серпня.
253.    Шкрібляк М. Салон вишивки починається з маминої вишитої сорочки // Газета “Голос України”, 2008, 9 вересня, № 170.
254.    Шот М. Збирач перлин народної словесності (розповідь про Миколу Мушинку // Газета “Урядовий кур’єр”, 2007, 6 липня, № 118.
255.    Югов В. Міф. Слово. Час ( інтерв’ю О. Слоньовської) // Газета “Голос України”, 2010, 24 вересня, № 178.Яченко Р. З історії митної справи на Прикарпатті // Газета “Репортер”, 2004, № № 25-27, червень-липень.
256.    Юрченко Л. І повенями можна управляти // Газета “Урядовий кур’єр”, 2003, 1 серпня (про науково-публіцистичне видання  “Водні стихії. Карпатські повені”. Автори: М. Ромащенко, Д. Савчук).
257.    Ярема Г. Біля “Мертвого моря” може стати мертвим і Солотвино // Газета “Високий Замок”, 2011, 6-12 жовтня.
258.    Ярема Г. Трембіта, як жінка – потребує чоловічих рук // Газета “Високий Замок”, 2011, 15-21 вересня.
259.    Яріш Б. Чи відновлять у Карпатах “Білого Слона”? // Газета “Урядовий кур’єр”, 2002, 13 квітня.

СЛОВО ПРО УКЛАДАЧА

Савчук Дмитро Петрович народився 13 вересня 1951 року – кандидат технічних наук, завідувач лабораторії шкідливої дії вод Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України.

Дмитро Савчук

Дмитро Савчук народився в с. Старих Кутах Косівського району Івано-Франківської області. Після закінчення Українського інституту інженерів водного господарства працював інженером у  Чернівецькому філіалі інституту “Львівдіпроводгосп”(1972-1975 рр.), в Інституті гідротехніки і меліорації (1976-1987, 1993-2011 рр.) та ВАТ “Укрводпроект” (1987-1993 рр.). У 2007-2011 рр. – завідувач лабораторії захисту від шкідливої дії вод.

Спеціалізується на дослідженнях у галузі меліорації, дренажу, екології, захисту територій від підтоплення, повеней та паводків. За покликанням – еколог.

Здійснив понад 70 експедиційно-польових досліджень на дренажних системах у Криму, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, полігонах твердих побутових відходів у м. Маріуполі (2000 р.) та м. Василькові (2007 р.), а також  з питань захисту від  підтоплення стадіону “Динамо” ім. В. Лобановського у м. Києві (2006 р.), фільтрації і дренажу на зрошувальних масивах у Західному Сибіру (Кулундинський степ на Алтаї, 1978 р.), всихання Аральського моря (2010 р.).

За результатами проведених натурних досліджень здійснювався науковий супровід впровадження нових конструкцій дренажу (пластмасового – із спірально-витих полівінілхлоридних труб, трубофільтрів, безтраншейного), будівництва дренажу ІІІ і IV черг Північно-Кримського каналу та Каховської зрошувальної системи. Розроблена методика і отримана емпірична формула розрахунку дренажного стоку. У 1991-1992 рр. приймав участь у розробці ТЕО “Збільшення корисної віддачі Кременчуцького та Каховського водосховищ”.

Розробки Д.П. Савчука знайшли втілення на практиці. За проектами, у яких він брав участь, створено саморегулюючий протиповеневий ставок на околиці міста Чернівців, побудовано ряд осушувальних та зрошувальних систем, закриту зрошувальну систему пальметного саду у Чернівецькій області, дренажну систему самопливного типу для захисту від підтоплення с. Богемка Врадієвського району Миколаївської області.

У березні 2001 року брав участь у дослідженні наслідків катастрофічної повені на Закарпатті. У серпні 2008 року очолював столичну експедицію з вивчення наслідків катастрофічної повені на Прикарпатті. Відповідальний виконавець “Схеми комплексного захисту сільськогосподарських угідь та населених пунктів Херсонської області від підтоплення грунтовими та затоплення поверхневими водами” (2005 р.), наукового обґрунтування “Схеми комплексного протипаводкового захисту басейнів річок Дністер, Прут та Сірет” (2008 р.).

У науковому доробку Д. Савчука понад 150 публікацій. Матеріали його досліджень увійшли до низки брошур та книг, зокрема “Ефективність роботи закритого горизонтального дренажу на зрошуваних землях” (1984 р.), “Захист зрошуваних земель від ерозії, підтоплення і засолення”      (1991 р.), “Закритий дренаж при зрошенні” (1992 р.), “Водні стихії. Карпатські повені” (2002 р.), “Про деякі завдання аграрної науки у зв’язку зі змінами клімату” (2003 р.), “Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України” (2009 р.). Має 2 авторських свідоцтва на зрошувальну та дренажну системи.
Має публікації у журналах “Доклады ВАСХНИЛ”, “Гидротехника и мелиорация”, “Мелиорация и водное хозяйство”, “Вісник аграрної науки”, “Водне господарство України”, “Екологічний вісник”, “Надзвичайна ситуація”, “Пропозиція”, а також у   газетах “Урядовий кур’єр”,  “Голос України”, “Сільські вісті”, “Вечірній Київ”, “День” та ін.

Дмитро Савчук виховує майбутніх фахівців та науковців. Має стаж викладацької роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування та Державному інституті управління та економіки водних ресурсів. У 2010 р. під його керівництвом захистила дисертаційну роботу з питань ефективності горизонтального самопливного і вертикального дренажу О.А. Бабіцька.

Бере участь у громадській роботі. Член наукової ради Всеукраїнської екологічної ліги та громадської ради при Держводагенстві України. Учасник кількох телевізійних  передач і радіопрограм.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток меліоративної науки і практики та активну громадську роботу неодноразово відзначався грамотами і подяками  Держводгоспу України, Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнської екологічної ліги, народних депутатів України. За вагомий особистий вклад у розвиток водного господарства України та з нагоди 60-річчя від дня народження Д.П. Савчук нагороджений нагрудним знаком “Почесний працівник Державного агенства водних ресурсів України”. Рішенням Президії Національної академії аграрних наук України № 12 від 1 липня 2011 року нагороджений почесною відзнакою академії НААН України.

Водне господарство України, 2011, № 5 (95), с. 61-62

З М І С Т

 • Вступ
 • Загальна характеристика Карпатського регіону
 • Словник українських говірок Карпатського регіону
 • Алфавітний покажчик гідронімів та слів народної гідроінженерії
 • Географічний центр Європи в Україні
 • Перший пам’ятник Шевченку – у Карпатах
 • Наука проти стихії
 • Стихію приборкають?
 • Озеро Синевир – природне протиповеневе водосховище у Карпатах
 • Протиповеневий тунель під Карпатами
 • Повеневе “багатство” Карпат та окремі аспекти регулювання повеней
 • Нові підходи до регулювання паводків у Карпатському регіоні
 • Використані джерела
 • Слово про укладача