Альбом «Малярство на склі». Галина Теремко

В альбомі Галини Теремко «Малярство на склі» репродуковано близько 50-ти високохудожніх творів відомої майстрині з Прикарпаття. Картини цієї художниці – неповторні. Вони мають свій почерк і стиль, їх не можна сплутати із творчістю інших митців. Художниця зуміла серцем відчути і передати найглибші філософські відчуття, що притаманні для кожного з нас. Твори Галини Теремко вартують високої оцінки і заслуженого визнання. Кожний малюнок зроблений з великою любов’ю. Авторка вклала в нього не тільки талант, але й душу.

Альбом «Малярство на склі». Галина Теремко

Теремко Г.В.
Т 35 Малярство на склі. Альбом/Теремко – Косів: Писаний Камінь, 2016 – 64 с.
ББК 84.4 (УКР6)

  • © Г.В. Теремко, 2015
  • © Видавництво «Писаний Камінь», 2015
  • Художнє оформлення Галини Теремко
  • Коректор Наталія Барабаш
  • Перекладач Марія Барабаш, Галина Баюра
  • Комп’ютерний верстка Віталія Стефурака
  • Видрукувано в ПП “Писаний Камінь”

Альбом «Малярство на склі». Галина Теремко 9 МБ | .pdf | Завантажень: 169

Галина Василівна Теремко народилася на Городенківщині в с. Копаченці в сім’ї хліборобів, член спілки майстрів народного мистецтва.

Художниця оригінальна своїм баченням краси довколишнього світу. Малярську освіту здобула у Косівському технікумі народних художніх промислів ім В.І.Касіяна, Львівській академії мистецтв, народному університеті мистецтв у Москві.

Більше 30 – ти років своєї художньої праці віддала одному із чи не найскладніших видів мистецтва – малюнок на склі. За цей час майстриня виконала понад 300 робіт, які сьогодні займають чільне місце в музеях , школах, бібліотеках, а також і у приватних колекціях, як в Україні, так за її межами. Галина Теремко бере активну участь у виставковій діяльності у регіональних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних виставках, за участь в яких неодноразово нагороджувалась медалями, грамотами та дипломами оргкомітетів, схвальними відгуками відвідувачів.

Одночасно Г.Теремко добре зарекомендувала себе як ілюстратор. Багато років співпрацює із редакцією Всеукраїнського журналу «Дзвіночок», художньо оформляє книжки, займається іконописом, проектує ескізи для виробів з металу. Вмінням бачити і відтворити красу, мисткиня охоче ділиться з дітьми, працюючи керівником гуртка «Чарівний світ мистецтва» при Городенківському центрі дитячої та юнацької творчості.

До книжки-альбому Галини Теремко «Малярство на склі» пропонуються відібрані одні з найкращих робіт намальовані нею за останні роки.

————

Galina was born in Towers Horodenkivshchina with. Kopachyntsi family farmers, a member of the Union of Folk Art.

The artist original beauty surrounding their vision of the world.

Painter Graduated from college in Kosiv folk crafts V.I.Kasiyana University, Lviv Academy of Arts, People’s University of Fine Arts in Moscow.

Over 30 – years of his artistic work gave one of the most difficult arts – drawing on the glass. During this time, the master has performed more than 300 works that today are prominent in museums, schools, libraries, as well as in private collections in Ukraine, so abroad. Galina Towers is actively involved in exhibition activities at the regional, provincial, national and international exhibitions, participation in which was repeatedly awarded medals, certificates and diplomas organizing committees, positive feedback rating.

Simultaneously H.Teremko well established as an illustrator. Many years of working with Ukrainian edited the magazine “bell” draws art books dealing iconography, design sketches for metal products. The ability to see and reproduce beauty, an artist willing to share with the children, working the head of the group “The Magical World of Art” at the center of Horodenka children and teenagers.

The book-album Galina Towers “Painting on glass” offers selected some of the best works painted it in recent years.

————

Традиційна культура, народне мистецтво є найдорожчим скарбом українського народу. В цьому мистецтві втілені найвищі ідеали народного мислення й відповідні світоглядні засади, виявлені риси особливості українського характеру, його принципові погляди та загальнолюдські і національні вартості.

Живопис на склі, як своєрідне явище народної культури, має давні традиції у світовому професійному і народному мистецтві, своїм корінням сягає часів Візантії та Риму. Живопис на склі мав релігійний характер. Однак народні майстри віддавали перевагу сюжетам, генетично пов’язаним з давніми уявленнями про добро і зло, з землеробськими і скотарськими обрядами. У малярстві на склі відбилися естетичні смаки народу, особливості побуту, соціальні мотиви, розуміння явищ навколишнього світу, реального, казкового, земного і фантастичного.

Активними осередками цього виду мистецтва були гірські райони Карпат, а також на Покутті і Поділлі.

Тож не дивно, що саме в селі Копачинці на Покутті народилася відома на сьогодні майстриня художнього розпису на склі Галина Теремко.

Певно на генетичному рівні Галина ввібрала відчуття краси природи, гармонії довколишнього світу і духовних ідеалів.

Отримавши добру професійну освіту, закінчила Косівський технікум народно-художніх промислів ім. В.Касіяна і Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва, Галина Василівна талановито використовує образне письмо у своїй творчості. Художниця неймовірно продуктивна. Художньою особливістю живопису на склі є площинність зображення, яскравий колорит, багата декоративність. Композиції Галини Василівни наповнені орнаментальними мотивами, які органічно доповнюють основну сюжетну тематику. Вона звертається до поетичної творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та основну частину творчого доробку становить духовна тематика. «Присвята Богородиця з Ісусом», «Введення», «Вертеп», «Стрітення», «Колядники», «Різдво Богородиці».

Кожен твір художниці – це зразок довершеності, високої виконавської культури і глибинного розуміння народної традиції.

Духовний світ, рівень загальної культури, світоглядна позиція визначають суть, змістову вартість її творчості. Один із записів відгуків: «Ця виставка диво. Неначе потрапив у рай, де віра, надія, любов живуть у гармонії».

Галина Василівна Теремко, як талановита особистість, своєю творчістю яскраво репрезентує мистецьке Прикарпаття у Всеукраїнському контексті.

Образотворчість члена національної спілки майстрів народного мистецтва України Галина Василівна слугуватиме підростаючому поколінню найкращим прикладом ощирення і духовного зростання у дуже непростий період для нашої України.

Василь КОРПАНЮК,
доцент Інстетуту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, заслужений художник України

————

Traditional culture, folk art is the most valuable treasure of the Ukrainian people. In this art embodies the highest ideals of the people’s thinking and relevant philosophical principles, features Ukrainian identified traits of character, his principled views and human and national values.

Painting on glass, a peculiar phenomenon of popular culture, has a long tradition in the world professional and folk art, rooted in the times of Byzantium and Rome. Painting on glass was religious in nature. However, craftsmen preferred plot, genetically related to ancient notions of good and evil, with farming and ranching rites. In painting on glass reflected the aesthetic tastes of the people, especially the life, social motives, understanding the phenomena of the world, real and fantastic, terrestrial and fantastic.

The active centers of this art form were the Carpathian mountain areas and in Pokuttya and tail.

It is not surprising that the village Kopachyntsi in Pokuttya born today known master the art of painting on glass Galina Towers.

Probably genetically Galina absorbed the sense of beauty of nature, the harmony of the surrounding world and spiritual ideals.

Having a good professional education, graduated from college Kosovo folk crafts them. V.Kasiyan and Lviv Institute of arts and crafts, Galina uses creative writing talent in his work. The artist is incredibly productive. Artistic painting on glass feature is the flatness of the picture, bright color, rich decorative. Galina compositions filled with ornamental motifs that seamlessly complement the main story theme. She turns to the poetry of Taras Shevchenko, Lesia Ukrainian and the bulk of the creative works of spiritual themes. «Dedication Virgin Mary with Jesus», «Introduction,» «Den», «Candlemas», «carolers», «Nativity».

Each artist’s work – it’s like perfection, high-performance culture and a deep understanding of the folk tradition.

The spiritual world, the level of general culture, worldview determine the nature, content value of her work. One of the records review: «This exhibition is a miracle. As if caught in a paradise where faith, hope, love, live in harmony. «

Galina Towers as talented personality, his creative art clearly represents the Carpathians in the national context.

IMAGE member of the National Union of Folk Art of Ukraine Galina serve as the best example of the younger generation oschyrennya and spiritual growth in a very difficult period for our Ukraine.

Basil Korpanyuk,
Associate Institute of Arts Carpathian National University.
V.Stefanyk, Honored Artist of Ukraine