Буклет «Яворівського центру народного мистецтв «Гуцульська ґражда»

Над випуском працювали:

  • Василь Лосюк
  • Переклад: Ірина Дімбровська
  • Комп’ютерний дизайн: Катерина Лаврук

Буклет «Яворівського центру народного мистецтв «Гуцульська ґражда»

Адреса і контактні телефони:

Яворівського центру народного мистецтв «Гуцульська ґражда»

  • с.Яворів Косівського району Івано-Франківської області Україна 78644
  • тел. (03478) 6-97-11, (067) 394 69 99
  • e-mail: hutsulgrazhda@ukr.net

Видруковано в МП «Евріка», видавництво «Писаний камінь»

Буклет «Яворівського центру народного мистецтв «Гуцульська ґражда» 4 МБ | .pdf | Завантажень: 126

Яворів мистецький

2012 рік – мистецький рік династій різьбярів Шкрібляків – Корпанюків:

– 190 річчя від дня народження основоположника гуцульської плоскої різьби на дереві Юрія Шкрібляка;
– 120-річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Юрія Корпанюка.

Проведено такі заходи:

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен українського художнього деревообробництва»;
– відкриття пам’ятника Юрію Шкрібляку в центрі села;
– освячення надгробного пам’ятника Юрію Шкрібляку;
– встановлення меморіальної дошки Юрію Корпанюку в садибі-музеї митця;
– ІV вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй – 2012».

2013 рік – V ювілейний вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй – 2013»

Відбулися заходи:

– засідання круглого столу «Гуцульські ліжники – традиції і сучасність»;
– вшанування майстринь-ліжникарок з прийняттям в члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

2014 рік – Яворів ювілейний

320-річчя першої письмової згадки про Яворів, 120-річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості України С. Корпанюка, ювілейні дати від дня народження вихідців з Яворова -130-річчя Марії Колцуняк і 105-річчя Романа Яримовича.

Проходили такі заходи:

– регіональна науково-практична конференція «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України»;
– VI вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй – 2014»;
– виставка-ярмарка художніх виробів та майстер-класи художніх ремесел;
– встановлення меморіальної дошки Семену Корпанюку в музеї-садибі митця.

 

Яворів ювілейний

Славне гуцульське село Яворів у 2014 році відзначало такі ювілейні дати: 320-річчя першої писемної згадки про село, 120-річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Семена Корпанюка та ювілейні дати від дня народження письменників, вихідців з Яворова – 130-річчя Марії Колцуняк та 105-річчя Романа Яримовича.

На базі Яворівського центру народного мистецтв «Гуцульська ґражда» проводились заходи «Яворів ювілейний»: регіональна науково-практична конференція «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України», VІ вернісаж гуцульських ліжників «Барвограй – 2014», виставка-ярмарка художніх виробів та майстер-класи народних ремесел, встановлення меморіальної дошки Семену Корпанюку в музеї-садибі митця.

Організатор заходів: Івано-Франківська обласна рада та Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Косівська районна рада та Косівська районна державна адміністрація. До складу оргкомітету ввійшли науковці, краєзнавці, мистецтвознавці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Високий інтелектуальний рівень учасників заходів, широка географія (Київ, Львів, Чернівці, Коломия, Косів) засвідчили великий інтерес до Яворова як до одного із найвідоміших осередків народного мистецтва, села з унікальними пам’ятками історії і культури (святилища Сокільського хребта та «Терношорська Лада»).

 

Yavoriv’s anniversary

Glorious hutsul village Yavoriv in 2014 celebrated such anniversaries: 320 years of the first written mention of the village, the 120th birth anniversary of honored craftsman of folk art of Ukraine Semen Korpanyuk and anniversaries of writers, people from Yavoriv – the 130th anniversary of Mary Koltsunyak and the 105th anniversary of Roman Yarymovych.

Based on Yavoriv centre of folk art «Hutsul grazhda» were conducted events «Yavoriv’s anniversary»: regional scientific-practical conference «Yavoriv in the context of history and ethnic culture of Hutsulschyna and Ukraine», the VI vernisag (an opening day) of hutsul lizhnyks «Barvohray – 2014», an exhibition – fair of art pieces and master – classes of folk crafts, putting of a memorial plaque to Semen Korpanyuk in his house-museum.

The organizers of the event: Ivano-Frankivsk Regional Council and Ivano – Frankivsk Regional State Administration, the Carpathian National University of V.Stefanyk, Kosiv District Council and Kosiv District State Administration. The organizing committee included scientists, historians, art experts, representatives of state and local governments.

High intellectual level of the participants of the event, the broad geography (Kyiv, Lviv, Chernivtsi, Kolomyia, Kosiv) have shown a great interest to Yavoriv as one of the most famous centers of folk art, the village with unique monuments of history and culture (sanctuaries of Sokilske mountain chain and «Ternoshorska Lada»).

 

Регіональна науково-практична конференція “Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України”

Відбулися пленарне та секційні засідання з таких напрямків:

1. Історія. Від витоків до сьогодення Яворова.
2. Етнокультура. Народне мистецтво та визначні яворівські майстри (120 – річчя з дня народження Семена Корпанюка).
3. Яворів у літературі. Видатні письменники і Яворів. Вихідці з Яворова письменники Марія Колцуняк і Роман Яримович.

В конференції взяли участь понад ста учасників і гостей, в тому числі 37 доповідачів, з них 7 докторів наук, професорів, 16 кандидатів наук, доцентів, 9 з почесними званнями заслуженого, 2 лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка (Степан Пушик, Роман Горак), 4 керівники і наукові працівники чотирьох Національних музеїв (з Києва – з Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» і Національного музею народної архітектури і побуту України; з Національного літературно-меморіального музею Івана Франка у Львові; з Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосафата Кобринського у Коломиї), керівники вищих навчальних закладів – Ігор Цепенда, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Святослав Мартинюк, директор Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, керівники органів державної влади і місцевого самоврядування. Зокрема: Дмитро Дзвінчук, депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, декан, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, доктор філософських наук, професор ІФНТУНГ; Михайло Шатрук, голова Косівської районної ради; Роман Матейчук, голова Косівської районної державної адміністрації; Василь Тимків, заступник начальника управлінні культури, національних меншин і релігій обласної державної адміністрації; Володимир Козьменчук, начальник відділу освіти Косівської районної державної адміністрації.

На заключному пленарному засіданні були прийняті рекомендації конференції, одним із пунктів такий: «З метою дослідження, збереження і популяризації унікальних яворівських пам’яток історії і культури підняти клопотання перед районною та обласними радами, Кабінетом Міністрів України про надання статусу Яворову історико-культурного заповідника».

 

Regional scientific – practical conference “Yavoriv in the context of history and ethnoculture of Hutsulschyna and Ukraine”

Plenary and sectional sessions were held in the following spheres:

1. History. From the origin to the present time of Yavoriv.
2. Ethnoculture. Folk art and famous Yavoriv craftsmen (the 120th birth anniversary of Semen Korpanyuk).
3. Yavoriv in the literature. Prominent writers and Yavoriv. Writers Mariya Koltsunyak and Roman Yarymovych were born in Yavoriv.

Over one hundred members and guests took part in the conference, including 37 speakers, among them 7 doctors of sciences, professors, 16 PhDs, assistant professors, 9 with the deserved titles, 2 prizewinners of the National Award by Taras Shevchenko (Stepan Pushyk, Roman Horak), 4 heads and scientists of four national museums (from Kyiv – from the National Center of Folk Culture «Ivan Gonchar’s Museum» and the National Museum of Folk architecture and Life of Ukraine, from the National literary – memorial Museum of Ivan Franko in Lviv, the National Museum of Folk art of Hutsulschyna and Pokuttya named after Yosaphat Kobrinskyi in Kolomyia), heads of high education institutions – Igor Tsependa, the rector of the Precarpathian National University named after V. Stefanyk; Sviatoslav Martyniuk, the head of Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts of Lviv National Academy of Arts, the heads of state and local governments. In particular: Dmytro Dzvinchuk, the deputy of Regional Council, the head of the education committee, the dean, the head of the department of state administration and local government, Ph.D., the professor; Mychailo Shatruk, the head of the Kosiv District Council; Mateychuk Roman, the head of the Kosiv District Administration; Vasyl Tymkiv, the deputy of the head of the Regional Administration of culture, minorities and religions; Volodymyr Kozmenchuk, the head of the education department of Kosiv District Administration.

At the final plenary session of the conference were adopted the recommendations, one of the points is as follows: «In order to research, preserve and promote the unique Yavoriv monuments of history and culture to raise a petition to the District and Regional Councils, the Cabinet of Ministers of Ukraine about giving the status of historical and cultural nature reserve to Yavoriv».

 

ВЕРНІСАЖ ГУЦУЛЬСЬКИХ ЛІЖНИКІВ “БАРВОГРАЙ – 2014”

У Яворові традиційними стали щорічні вернісажі гуцульських ліжників «Барвограй», які засвідчують, що майстрині-ліжникарки продовжують розвивати цей народний промисел. Це зразок збереження і творчого розвитку гуцульських мистецьких традицій і своєрідний іспит майстринь-ліжникарок. Їх неперевершені барвисті витвори зачаровують шанувальників народного мистецтва розмаїттям візерунків і кольорів, колоритом і неповторністю, довершеністю композицій, оригінальністю виконання. Це справжнє барвисте диво. У 2014 році відбувся шостий вернісаж «Барвограй-2014», який ввійшов до заходів «Яворів ювілейний».

За сприяння Яворівського центру народного мистецтва «Гуцульська гражда» у березні 2014 року яворівські ліжники були представлені на виставці, присвяченій 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка, яка відбулася у виставковій залі обласної спілки художників України в м. Івано- Франківську. А у липні 2014 року в Яворові проходив черговий міжнародний пленер з народних художніх промислів, проведений спільно з Національним центром народної культури «Музей Івана Гончара».

Проведення таких заходів у Яворові примножує мистецьку славу Яворова, сприяє розвитку Яворівського центру народного мистецтва «Гуцульська гражда», а з побудовою унікальної архітектурної будівлі музею-гражди Гуцульщина стане привабливішою для шанувальників народного мистецтва і етнотуризму. Вона стане своєрідним оберегом народного мистецтва, уособлюючи найкращі народні мистецькі традиції минулого та їх зв’язок із сучасністю.

 

VERNISAG (AN OPENING DAY) OF HUTSUL LIZHNYKS “BARVOHRAY – 2014”

In Yavoriv annual opening days of hutsul lizhnyks «Barvohray» became traditional, showing that craftswomen-lizhnykarky continue to develop this popular craft. This is an example of preservation and creative development of hutsul art traditions and like an exam for craftswomen. Their perfect colorful creations charm lovers of folk art by variety of weaves, colors and uniqueness, perfect compositions, original performance. This is a real colorful marvel. In 2014 there was the sixth opening day «Barvohray 2014», which was a part of actions during «Yavoriv’s anniversary».

With the assistance of Yavoriv center of folk art «Hutsul grazhda» in March 2014 Yavoriv’s lizhnyks were presented at the exhibition dedicated to 200-anniversary of Taras Shevchenko’s birthday, which was held in the exhibition hall of the Regional Association of Artists of Ukraine in Ivano-Frankivsk. And in July 2014 in Yavoriv was held another international plener of folk crafts, held together with the National Centre of Folk Culture «Ivan Gonchar’s Museum».

Realization of such events in Yavoriv multiplies an artistic glory of Yavoriv, helps to develop Yavoriv’s center of folk art «Hutsul grazhda», and with the building of a museum–grazhda, a unique architectural building, Huzulschyna will become more attractive to fans of folk art and ethnic tourism. It will be like a guardian of folk art, representing the best folk art traditions of the past and their relationship with nowadays.

 

Таємнича Богиня

Мегалітичне Терношорське святилище (Камінь, Камінь Довбуша, Голова Довбуша, Терношорська Лада) розташоване на присілку Терношори села Яворова. Воно умовно складається з двох частин: нижня і верхня. Верхнє святилище починається біля вершини гори Терношори (999 м н.р.м.). На першому плані від гори є ступінчастий мегаліт, що нагадує трон, спрямований на захід. Тут здіймаються велетенські скелі (до 50 м висотою), різноманітної форми з отворами, переходами, тунелями зі слідами обробки, численними петрогліфами.
Найдоступнішою і найпопулярнішою є нижня частина – власне Лада. Її здебільшого і відвідують численні туристи. У підніжжі, на першому плані святилища, є велетенський кам’яний круг (прообраз сонця) діаметром 8 м спрямований на південь. Схематично диск має вигляд голови лева, чи людини.

Центральною фігурою святилища є гігантська статуя, зорієнтована обличчям у напрямку календарного екватора. Антропоморфна фігура складається із трьох блоків – голови, грудей і нижньої частини. Основа статуї поставлена на вирівняну похилу плиту. Голова стоїть на трьох опорах. Орієнтовна вага статуї близько 140 тон, висота понад 10 м; вона в загальних рисах нагадує вагітну жінку. Голова і лице птицеподібні. Це чи не найбільша серед відомих і добре збережених статуй Жінки, зменшені копії (1:100) якої відомі ще з Трипілля. Тут же наявні інші артефакти властиві античним святилищам: фалічний камінь, стопа, чашні камені, жертовна яма, печера, тунель, зооморфні камені у вигляді голови ящера, бика, собаки, орла тощо. Нижче антропоморфної статуї, на одному з каменів висічені стародавні сакральні знаки у вигляді ромба і рівчаків різної конфігурації.

Статуя вагітної жінки, фалічний камінь (чоловіче начало), ромб (прототип яйця, символ жінки, народження, родючості, нового), печера нижче статуї (жіноче лоно), внизу рукотворний диск у вигляді сонця та інші артефакти (штучно зроблені чи підправлені природні об’єкти) ознаменовували, за тодішніми космогонічними уявленнями і повір’ями, народження нового сонця – бога, перемогу Білобога – дня над Чорнобогом – темрявою. До речі, у праслов’ян та Римській імперії (до прийняття Християнства) 25 грудня теж відмічали свято народження сонця. Отже, ці артефакти відповідають міфу про народження сонця бога у період зимового сонцевороту.

До того ж у терношорському святилищі напрямки сходу сонця у дні весняного і осіннього рівнодень, зимового і літнього сонцеворотів відображала форма статуї. Вершина кута (живота) і голова зорієнтовані на точку сходу сонця у рівнодення. Ліва площина живота статуї спрямована на точку сходу сонця у день зимового сонцевороту, права – на точку сходу сонця у день літнього сонцевороту. Тобто статуя виготовлена так, що за її деталями можна визначати основні дати сонячного календаря і, можна сказати, що вона (статуя) і була давньою астрономічною обсерваторією.

У терношорському скельному святилищі (5-3 тис. до н.е.) зашифровані міфи про самозародження Великої Богині, Лади із Первозданних Вод і творення нею світу, про Світове Дерево та ін..

 

A mysterious Goddess

A megalithic Ternoshora sanctuary (Stone, Dovbush’s Stone, Dovbush’s Head, Ternoshorska Lada) is located on the territory of Yavoriv, known as Ternoshory. It is divided into two parts: the lower and the upper. The Upper sanctuary begins near the top of the mountain Ternoshory (999 m above sea level). In the foreground from the hill there is a step megalith, resembling a throne, and it is directed to the west. Giant rocks (50 meters high) are here, they are of different shapes with holes, crossings, tunnels with signs of processing, numerous petroglyphs.

The most available and most popular is the lower part – the Lada. It is mostly visited by many tourists. At the foot, on the first plan of the sanctuary, there is a huge stone circle (the prototype of the Sun) with a diameter of 8 m, directed towards the south. Schematically the disc looks like a lion’s head or a person’s head.

The central figure of the sanctuary is a giant statue, its face is oriented towards the calendar equator. Anthropomorphic figure consists of three blocks – head, chest and low part. The base of the statue placed on a leveled inclined plate. The head stands on three supports. An approximate weight of the statue is about 140 tons, height of 10 m; it resembles a pregnant woman. The head and the face are like birds. This is perhaps the biggest among all known and the best preserved statues of Women, the reduced copies (1: 100) are known even from Tripoli. There are other artifacts which were among other ancient temples: the phallic stone, a foot, cups stones, a sacrificial hole, a cave, a tunnel, zoomorphic stones in a shape of lizard’s, bull’s, dog’s, eagle’s head etc. Below the anthropomorphic statue, on one of the stones ancient sacred signs in the form of rhomb and ditches of different configurations are carved.

The statue of a pregnant woman, a phallic stone (the male principle),a rhomb (a prototype of an egg, a symbol of woman, birth, new), the cave below the statue (female bosom), at the bottom a man-made disk in the shape of sun and other artifacts (artificially made or corrected natural objects) showed, according to the previous cosmogonic ideas and beliefs, the birth of a new Sun – God, victory of Biloboh – day over Chernobog – darkness. By the way, ancient Slavs and Romans (before the adoption of Christianity) on the 25th of December also celebrated the birth of the Sun. So, these artefacts confirm the myth about the birth of the Sun God during the winter solstice.

Besides in Ternoshora sanctuary, the directions of the sunrise at spring and autumn equinoxes, winter and summer solstice reflects the shape of the statue. The top of the corner (stomach) and the head oriented to the point of sunrise at the equinox. The left part of the stomach in the statue directed to the point of sunrise during the winter solstice, the right – to the point of sunrise during the summer solstice. So, the statue is made so, that with the help of her details the main data of the solar calendar can be determined, and we can say that it (the statue) was an ancient astronomical observatory.

In Ternoshory rocky sanctuary (5-3 mill BC) encrypted myths about autogenesis of a Great Goddess, Lada from Primitive Waters and her creation of the World, the World Tree, etc.