Збірник «Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина»

УДК 502:504

Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» (м.Косів, Івано-Франківсьа область 18-19 травня 2012 року).

Матеріали збірника присвячені проблемам функціонування ПЗФ, збереженню біорозмаїття флори й фауни, об’єктів неживої природи, дослідження етнокультурної спадщини, сакральної архітектури, ономастики, а також питанням екологічної освіти та виховання, розвитку рекреації. Більшість статей стосується екологічної ситуації в Україні та за її межами.

Представлені результати досліджень вчених України, Польщі, Білорусі та Росії.

Для студентів, аспірантів, науковців та всіх,хто цікавиться проблемами охорони та збереження довкілля.

Редакційна колегія:

Держипільський Л.М. – к.б.н., начальник наукового відділу НПП „Гуцульщина”, Пророчук В.В. – директор НПП «Гуцульщина», заслужений природоохоронець України , Стефурак Ю.П. – к.б.н., заступнк директора НПП „Гуцульщина” з наукової роботи, Фокшей С.І. – завідувач лабораторії екологічного моніторингу (відповідальний за випуск). Брусак В.П. – к.г.н., доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Гринюк М.М. – к.м.н., проректор з наукової роботи Косівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.

Матеріали учасників конференції подаються в авторській редакції

Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій 5,04 МБ | .pdf | Завантажень: 624

MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF UKRAINE
NATIONAL NATURE PARK “HUTSULSHCHYNA”

THE NATURAL RESCUE MISSION FOR THE PRESERVING THE NUMBER OF NATURAL SPECIES, ETHNIC CULTURAL HERITAGE AND THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE TERRITORIES

MATERIALS OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, DEVOTED TO THE 10TH ANNIVERSARY
OF NNP “HUTSULSHCHYNA”

May 18-19, 2012

Ukraine, Kosiv – 2012

 

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

Пророчук В.В., Стефурак Ю.П. Національний природний парк «Гуцульщина» – 10 років діяльності..3
Стойко С.М. Багатогранне значення пралісових екосистем Карпат.13

СЕКЦІЯ №1
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБЄКТІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ТА ЛАНДШАФТНОГО РОЗМАЇТТЯ

Андреева В.Л. Оценка природно-хозяйственного потенциала экотонных ландшафтов в границах Национального парка «Браславские озера»….20
Барабоха О.П. Гідрографічна мережа Приазовського Національного природного парку.21
Буняк В.І., Гнєзділова В.І. Ландшафтний заказник “Козакова долина”як еталон унікального видового різноманіття на Прикарпатті…26
Буськанюк М.В. Особливості формування ялинових молодняків на зрубах північно-східного макросхилу українських Карпат під впливом різних факторів..29
Глодова Л.М. Мінеральні джерела с. Пістинь.32
Гостюк З.В. Гідрологічні пам’ятки природи в околицях м. Косова….. 34
Зеленчук І. М., Зеленчук Я.І. Річкова система Чорного Черемоша…..37
Іванов Є. А., Козак Т. І. Необхідність збереження пам’яток історії освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини….44
Кічура А.В. Методичні підходи з оптимізації підбору об’єктів і територій природно-заповідного фонду. 48
Коба В.П. Деякі питання оптимізації лісовідновлюваних робіт у біоценозах сосни заповідних територій гірського Криму..50
Крестьянішин И.А. Роль талих вод у формуванні поверхневого стоку на Ялтинській яйлі…53
Кузярін О.Т., Жижин М.П. Закономірності спонтанного заростання відпрацьованих торфокар’єрів Львівщини… 56
Кучинська О.П. Дослідження неживої природи – фактор формування екотуристичних маршрутів та екопізнавальних стежок в НПП „Подільські товтри”.. 59
Мала Ю.І. Рідкісні лісові та степові біотопи екотону «лісостеп-степ». 61
Мурська О. П. До питання науково – пізнавальної оцінки Франкових скель.. 64
Орлов О.Л., Вовк О.Б. Ґрунти НПП «Гуцульщина» в контексті збереження ґрунтового різноманіття Карпат.. 66
Стратій В.І., Гузак Л.І. Геологічні та гідрогеологічні об׳єкти НПП «Вижницький»: різноманіття та перспективи використання…. 69
Субота М.В. Температурний режим НПП «Синевир». 74
Тюх Ю.Ю., Дербак М.Ю., Нірода Т.М. Загальна характеристика лісової рослинності НПП «Синевир»… 75
Фокшей С. І. Кліматичні особливості території НПП «Гуцульщина….77
Ярема Ю.М.., Субота М.В., Ярема М.Ю. Особливості природних ландшафтів НПП «Синевир» та їх розмаїття. 81

СЕКЦІЯ № 2
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ

Акулов О.Ю. Попередні відомості про мікофільні гриби Українських Карпат. 87
Балагурак М.Й. Мисливська фауна НПП «Гуцульщина».. 92
Біляк Б.І. Особливості рослинного покриву оліготрофного болота Чорне багно на території НПП «Зачарований край». 95
Біляк Б., Симканич В. Характеристика рослинного покриву НПП «Зачарований край». 98
Борисенко C.В. Визначення та інтерпретація значущості видів птахів в угрупованнях..100
Ванзар О.М., Романюк В.В. Біоморфологічний та екологічний аналіз флори Путильського низькогір’я…103
Вовк О.А. Витіснення автохтонних видів ссавців адвентивними представниками теріофауни на території південно-східної частини степової зони України….105
Гелюта О.А., Гайова В.П., Тихоненко Ю.Я., Маланюк В.Б. Перші результати інвентаризації грибів природного заповідника “Ґорґани”..109
Геряк Ю.М., Стефурак І.Л. Ноктуоїдні лускокрилі (Lepidoptera: Noctuoidea) Національного природного парку “Гуцульщина» .113
Горобець В.Ф. Історичі сорти півонії для відновлення квітнкового оформленя старовинних маєтків та палацово-паркових комплексів… 117
Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. Наземні та прісноводні молюски НПП “Святі гори” та його околиць… 120
Держипільський Л.М., Пророчук В.В., Фокшей С.І. Засади охорони і примноження запасів макроміцетів в Національному природному парку «Гуцульщина»…. 124
Дигусь К.Г., Єндричковскі В.Б., Муха Б.П., Сенчина Б.В. Перезволожені ландшафти басейну Західного Бугу та його біорозмаїття. 127
Дудка І.О., Кривомаз Т.І., Аніщенко І.М. Національний природний парк “Сколівські бескиди” – полігон для довготривалого моніторингу змін таксономічного різноманіття міксоміцетів….. 131
Дьякова І.М., Казан С.А. Кавказькі сорти груші – культурна спадщина народу. 135
Заброда В. В. До зоогеографії Tenthredinidae (Hymenoptera, Insecta) північного мегасхилу Українських Карпат і прилеглих територій… 138
Зикова М.О., Горун А.А. Дискоміцети Шацького Національного природного парку. 141
Капелюх Я. До питання вивчення видового складу листоїдів (Coleoptera,Chrysomelidae) природного заповідника “Медобори”.. 144
Киселюк О.І., Тимочко В.Б. Сучасний стан та шляхи охорони рідкісних видів тварин на території Карпатського Національного природного парку… 150
Коновалова Б. Джмелі (Hymenoptera: Apidae: bombus) Національного природного парку “Гуцульщина”: сучасний стан та перспективи збереження… 152
Коцержинська І. М. Особливості біотопічного розподілу, чисельність та стан популяцій герпетофауни Мезинського НПП… 156
Крайник Ю. М. До інвентаризації тваринного світу Національного природного парку «Великий луг»…. 160
Кульбанська С. М., Буняк В. І. Gentiana acaulis l. на лучних схилах Яблуницького перевалу. 163
Лосюк В. П., Пророчук В.В. Лісівництво на Косівщині… 164
Маланюк В. Б. Гриби родини Boletaceae Chevall. Галицького Національного природного парку.. 168
Мамчур З.І., Більська І.Я. Епіфітні мохоподібні центральної частини міст Львова та Івано-Франківська…. 172
Мартинов В.В., Різун В.Б. Пластинчастовусі жуки (Coleoptera: Scarabaeoidea) Національного природного парку «Гуцульщина»…. 176
Мар’юшкіна В.Я., Ярошенко Л.М., Подберезко І.М. Практичні аспекти збереження біорізноманіття рослинного покриву рефугіумів степової рослинності та степових заповідників України. 180
Михайлюк-Заморока О.В., Заморока А.М. Попередні результати вивчення булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Rhopalocera) Галицького Національного природного парку….. 184
Одочук П.І. Потенційні можливості створення вольєрного господарства на території НПП «Вижницький»… 189
Пашкевич Н.А., Фіцайло Т.В. Раритетна компонента рослинного покриву Мезинського Національного природного парку.. 193
Петричук Ю.В. Шляхи вдосконалення відтворення бучин Косівщини…. 196
Прядко О.І., Крижановська О.Т., Андрієвська О.Л., Берест З.Л. Шляхи збереження біорізноманіття в НПП «Голосіївський». 199
Прядко О.І., Арап Р.Я. Збереження болотного фіторізноманіття в НПП «Голосіївський» (м. Київ)… 203
Рагуліна М.Є. Постпірогенна сукцесія мохового покриву у Шацькому Національному природному парку.. 206
Саркіна І.С. Сезонні та річні зміни в плодоношенні макроміцетів природного заповідника «Мис Мартьян». 209
Скоропляс І. О., Віхорчук С. О., Скакальська О. І. Сучасний стан та структура ценопопуляцій Carlina onopordifolia Bess. на горі Біла Золочівського району.. 211
Слободян О.М. Раритетний компонент герпетофауни природного заповідника “Горгани”….. 213
Соломаха В.А., Соломаха Т.Д., Якушенко Д.М. Особливості синантропізації флори Національного природного парку „Гуцульщина”… 216
Стефурак І. І. Перші біометричні показники по ренатуралізації тису ягідного в НПП «Гуцульщина».. 219
Стефурак І.Л. Зимова орнітофауна НПП „Гуцульщина”. 222
Томич М.В. Ендемічний компонент флори НПП «Гуцульщина»…..225
Чуй О.В. Еколого-морфологічні особливості та сучасний стан ценопопуляцій PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL.s.I.на території Бурштинського Опілля.227
Шабета М.С., Рыковский Г.Ф. Экологический анализ бриокомпонента сосновых лесов НП «Припятский» (Беларусь)….. 230
Шевченко А.В. Рідкісні види рослин Національного природного парку «Великий луг» їх охорона. 233
Шпарик Ю.С., Лосюк В.П. Стале управління лісами НПП «Гуцульщина» – основа збереження лісових екосистем…. 236
Шумська Н.В., Дмитраш І. І. Поширення та еколого-ценотичні особливості Epipactis purpurata Smith (Orchidaceae)в Галицькому Національному природному парку… 240
Юсип С.В., Кисляк В.М. Флора Природного заповідника “Горгани”….. 244
Яницький Т.П. Рідкісні види жуків-златок (Coleoptera: Buprestidae) природоохоронних територій Українських Карпат… 247
Ярова Т.А., Яровий С.О., Брен О.Г. Ґрунтові водорості Приазовського Національного природного парку.. 251

 

СЕКЦІЯ №3
ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ, ДУХОВНОЇ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ. РЕКРЕАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА.

Андрейканіч А.І., Близнюк М.М., Куглер В.С. Розробка фірмового стилю на прикладі Національного природного парку «Гуцульщина» . 254
Васильєв-Мюллер О. « Атлантида» Карпат: джерела сакральної архітектури Центральної Європи.. 258
Година О.О., Волохова О.В., Бойко О.О. Рекреаційний потенціал території НПП «Голосіївський» та основні напрямки рекреаційної діяльності… 262
Голод Г.В. Курортно-рекреаційні ресурси Приазовського Національного природного парку.. 265
Держипільський Л.М. Античне астрономічно-календарне святилище.. 268
Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреаційно-туристичного господарства Національного природного парку «Гуцульщина»..275
Коцержинська І.М., Наливайко А.Є., Симоненко Н.В. Етнографічні дослідження в Мезинському НПП… 280
Крижановська О.Т., Волохова О.В., Устименко І.П Екологічна освіта – основа збереження природної та духовної спадщини… 283
Лахва С.І. Еколого-освітня діяльність природного заповідника «Горгани».. 286
Лосюк В.В. Еколого-освітня діяльність НПП «Гуцульщина».. 289
Маховська Л.Й., Неспляк О.С. Дендрологічний парк «Дружба» імені Зіновія Павлика – осередок еколого-просвітницької діяльності студентів…..292
Наливайко А. Є. Екскурсійна діяльність як каталізатор сталого розвитку рекреації на території Мезинського НПП… 295
Рощебак І.В., Головатюк Л.В., Джурик В.П. Етнографічний та істрико-культурний потенціал НПП «Вижницький».. 297
Сапріянчук М. В. Топоніми Гуцульщини та індоарійські міфи. 301
Сіра Н.П., Оболонська Н.П. Орнаментика гончарних виробів Мезинської округи в дослідженнях Мезинського музею….. 309
Стражир К.А., Рощебак І.В. Особливості впровадження неформальної екологічної освіти на базі Національного природного парку «Вижницький»….. 314
Теліш П.С. Значення Регіональних ландшафтних парків Бескидів у збереженні етнокультурної та історичної спадщини бойків.316
Хрутьба А.С, Устименко І.П., Крижановська О.Т., Волохова О.В. Організація екоосвітньої діяльності в НПП “Голосіївський” в зимовий період….. 319
Шкрібляк П.В. Природоекологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми та перспективи. 322
Шукель І. В. , Бачук В. А., Шукель Р. І. Поведінкова характеристика рекреантів на березі заповідного озера Біле у Рівненському природному заповіднику…. 327

СЕКЦІЯ №4
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УСТАНОВ ПЗФ

Барабоха Н.М. Проблеми організації наукових досліджень на території Приазовського НПП.. 331
Близнюк М.М. Зробимо гуцульшину чистою! Від міжнародного руху до місцевих дій!… 333
Брусак.П., Майданський М.А. Функціональне зонування Національних природних парків Українських Карпат: сучасний стан, методи і методологія реалізації… 336
Гамор Ф.Д., Москалюк Б.І., Беркела Ю.Ю. Участь Карпатського біосферного заповідника у реалізації концепції сталого розвитку.. 344
Геник Я.В., Геник О.В., Мельникович М.П. Загрози стабільності лісових екосистем та причини правопорушень у лісах Карпатського регіону україни….. .. 348
Гунчак М.С., Проців О.Р. Регулювання термінів полювання в Галичині у ХІХ-ХХ ст.. 351
Гунчак М.С., Проців О.Р. Відношення суспільства в Галичині до хижаків за часів Австро – Угорської імперії і Польщі.. 356
Гуцуляк Ю. Г. Напрями охорони та збереження агроекосистем… 360
Гуцуляк Г. Д., Гуцуляк Ю. Г. Землеустрій: прогноз охорони природних екосистем….. 366
Жигалова Т.П. Вплив пірогенного фактору на соснові ліси гірського Криму. 370
Крайнюк К.С., Смирнов В.О. Ботанічний заказник місцевого значення «Ялівцевий гай у балки Канлидере имені Новели Aвавилової» – новий природно-заповідний об’єкт Криму. 371
Проців О.Р. Мисливство у Косівському повіті кінця ХІХ- початку ХХ століття… 375
Смалійчук А.Д. Проектування схеми місцевої екомережі в межах природоохоронних територій….. 380
Стефурак Ю.П.
Худоба В.В. Міжнародний досвід функціонування природних, регіональних та ландшафтних парків. 384
Чернявський М.В. Наближене до природного лісівництво і вирощування кіотських лісів… 388